Tietoa meistä

Siilinjärven-Maaningan Pelastuskoirat ry (SiMPeK)

SiMPeK on perustettu vuonna 1994 ja rekisteröity virallisesti vuonna 1996.

Yhdistyksen kotipaikka on Siilinjärvi.

Yhdistyksen tarkoituksena on:

- edistää ja kehittää koirien käyttämistä pelastustoiminnassa.

- toimia palvelus- ja pelastuskoiraharrastajien yhdyssiteenä.

- ylläpitää Vapaaehtoisen pelastuspalvelun edellyttämää valmiutta sekä syventää jäsenistön tietämystä pelastustoimen sekä Vapaaehtoista pelastuspalvelua koskevissa kysymyksissä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsenilleen pelastuskoirakursseja, -luentoja, -tutkintoja, -taidontarkastuksia, pelastuskoirakilpailuja sekä koulutuksia maastossa, asumustaajamissa ja pelastuskoiraradalla.

Yhdistys on yhteistoiminnassa viranomaisten ja ao. yhdistysten kanssa, tekee ehdotuksia ja järjestää alaan liittyvää tiedotusta.

SiMPeK on Suomen Palveluskoiraliiton (SPKL) ja Suomen valjakkourheilijoiden liiton (VUL) jäsen.

Toimimme osana Vapaaehtoista pelastuspalvelua (Vapepa).

Kuvia yhdistyksen tapahtumista vuosien varrelta

 YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Säännöt päivitetty 17.5.2016

1 §
Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Siilinjärven - Maaningan Pelastuskoirat ry ja sen kotipaikka on Siilinjärvi.

2 §
Kieli

Yhdistyksen virallinen - ja pöytäkirjakieli on suomi.

3 §
Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää koirien käyttämistä pelastustoiminnassa.

Toimia palvelus - ja pelastuskoiraharrastajien yhdyssiteenä tarjoamalla jäsenilleen erilaista koiraharrastustoimintaa.

Ylläpitää vapaehtoisen pelastuspalvelun edellyttämää valmiutta sekä syventää jäsenistön tietämystä pelastustoimen sekä vapaaehtoista pelastuspalvelua koskevissa kysymyksissä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsenilleen pelastuskoirakursseja, - luentoja, - tutkintoja, - taidontarkastuksia, leirejä, pelastus-ja palveluskoirakokeita sekä kilpailuja.

Yhdistys on yhteistoiminnassa viranomaisten ja yhdistysten kanssa. Yhdistys seuraa koiratoiminnan kehittymistä tehden aloitteita koiraharrastuksen edistämiseksi.

Toimintansa tukemiseen yhdistys voi hankkia sponsoreita, järjestää rahankeräyksiä, myyjäisiä,maksullisia harjoituksia, leirejä, koetoimintaa ja näyttelyitä

4 §
Yhdistyksen jäsenet

Yhdistykseen pääsevät varsinaiseksi jäseneksi ne pelastus- ja palveluskoiratoimintaa harrastavat henkilöt jotka hallitus jonkun yhdistyksen jäsenen suosittelemana hyväksyy.

Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset jäsenet, nuorisojäsenet (alle 18 vuotta), kannattajajäsenet, kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen.

Kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

Kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa.

Kunniapuheenjohtajia voi samalla kertaa olla vain yksi.

5 §
Yhdistyksestä eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle.

Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

6 §
Jäsenmaksu

Yhdistyksen varsinaiset jäsenet ja nuorisojäsenet ovat velvollisia suorittamaan vuosittain jäsenmaksun.

Vuosikokous voi päättää erillisen liittymismaksun määräämisestä varsinaisille jäsenille, nuorisojäsenille ja kannattaville jäsenille.

Vuosikokous vahvistaa hallituksen esityksestä vuosittain jäsenmaksun, nuorisojäsenmaksun, kannattavan jäsenen jäsenmaksun ja mahdollisen liittymismaksun suuruuden.

Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksua.

7 §
Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja viisi ( 5 ) muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi ( 2 ) varajäsentä.

Hallituksen toimikausi on , varajäseniä lukuun ottamatta, kolmen vuosikokouksen välinen aika.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallituksen puheenjohtajan ja muiden varsinaisten jäsenten toimikausi on kaksi vuotta.

Hallituksen muista varsinaisista jäsenistä kaksi tai kolme on vuosittain erovuorossa. Ensimmäinen erovuoroisuus määräytyy arvalla ja tämän jälkeen erovuoroisuus määräytyy vuoron mukaan.

Hallituksen varajäsenet valitaan vuosittain.

Hallituksen jäsenellä ja varajäsenellä on oikeus erota hallituksesta ilmoitettuaan siitä kirjallisesti hallitukselle.

Siinä tapauksessa, että hallituksen jäsen on estynyt osallistumasta hallituksen kokoukseen tai hallituksen jäsen eroaa tai hänet erotetaan hallituksen jäsenyydestä, tulee hänen tilalleen varajäsen, joka on saanut eniten ääniä vuosikokouksessa.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat olevan siihen aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.

8 §
Päätöksenteko

Yhdistyksen kokouksissa ratkaistaan asiat, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide johon kokouksen puheenjohtaja yhtyy, vaalit ratkaisee arpa.

Vaadittaessa vaalit toimitetaan suljetuin lipuin. Jos tällöin äänet menee tasan, ratkaisee arpa.

Vaadittaessa vaalit toimitetaan suljetuin lipuin. Vaalit voidaan, ellei erimielisyyttä ilmene, toimittaa ilman äänestystä.

Puheenjohtajan vaalissa tulee valituksi ehdokas, joka saa eniten ääniä. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

Hallituksen muun varsinaisen jäsenen, varajäsenen tai muiden toimi- tai luottamushenkilöiden vaalissa, jos valittavia on enemmän kuin yksi, toimitetaan enemmistövaali siten, että jokainen äänioikeutettu voi merkitä äänestyslippuunsa enintään niin monen ehdokkaan nimen kuin valittavia on. Tällöin jokainen äänestyslippuun merkitty ehdokas saa yhden äänen. Jos äänet menevät tasan ratkaisee arpa.

9 §
Yhdistyksen nimenkirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa

Hallitus voi määrätä henkilön yksin kirjoittamaan yhdistyksen nimen.

10 §
Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme ( 3 ) viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi ( 2 ) viikkoa enne vuosikokousta hallitukselle.

11 §
Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-maaliskuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa ( 1/ 10 ) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä, nuorisojäsenellä joka on täyttänyt 15 vuotta, kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

12 §
Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla henkiläkohtaisella kutsulla tai yhdistyksen nettisivulla.

13 §
Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Hyväksytään kokouksen esityslista
  5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnanatarkastajan lausunto
  6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
  7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruudet
  8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja muut varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle sekä varajäsenet
  9. Valitaan toiminnanatarkastaja ja hänelle varatoiminnanatarkastaja
  10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle joulukuun loppuun mennessän, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

14 §
Muut toimikunnat

Yhdistyksen hallitus päättää yhdistykselle eri tarkoituksia varten perustettavista toimikunnista ja joiden ohjesäännöt se vahvistaa.

Toimikuntien on laadittava toiminnastaan kertomus ja toimitettava se yhdistyksen hallitukselle vuosittain tammikuun loppuun mennessä.

15 §
Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen sääntöjen muuttamista tai purkamista koskevat esitykset on tehtävä kirjallisesti hallitukselle. Muutos- tai purkamisesitys on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä vähintään kahden viikon väliajoin pidettävässä yhdistyksen kokouksessa.

Sääntöjen muutos- tai yhdistyksen purkamisehdotuksista äänestettäessä vaaditaan päätöksentekoon ensimmäisessä kokouksessa ehdoton ääntenenemmistö ja jälkimmäisessä kokouksessa kahden kolmasosan ( 2/3 ) enemmistö annetuista äänistä.

Mikäli yhdistys puretaan, sen varat on luovutettava jonkin pelastuspalvelua edistävän oikeuskelpoisen yhteisön käytettäväksi.